19 d’octubre del 2015

Adjectius plurals invariables

Després d'uns mesos aturat, reprenem el blog amb una entrada sobre els adjectius que tenen o fan el plural invariable; es tracta, en realitat, de substantius que acompleixen funció d'adjectiu:

- D'una banda, hi ha els noms de colors derivats d'un substantiu, com ara rosa, taronja, crema, turquesa, granat, caqui, fúcsia, lila... (però també d'altres com beix) que quan s'expressen en plural no canvien de forma: així, direm uns llaços rosa, uns pantalons taronja, unes parets crema, unes aigües turquesa, unes faldilles granat, unes cortines beix...
- De l'altra, hi ha els compostos formats per dos substantius, en els quals el segon fa funció d'adjectiu; en aquest cas, aquest segon no es pluralitza: així, direm les hores punta, unes proves clau, les dates límit, els vagons restaurant, uns camions cisterna, etc. 

Alerta, però, amb alguns adjectius que, per error, es tendeix a no pluralitzar, com ara hores extres (no direm *hores extra*), ja que és una reducció d'hores extraordinàries

21 d’abril del 2015

Píndoles de la setmana 16/15: EMPROVAR-SE, PAS DE VIANANTS, CUCURULL/CUCURUTXO, PRECÍS/PRECISAR

La setmana 16/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


EMPROVAR-SE
El fet de posar-se roba per veure si va bé és emprovar-se (no *provar-se), i el lloc, l'emprovador (no el *provador).

PAS DE VIANANTS
El pas amb ratlles blanques per on es travessa un carrer es diu pas de vianants o pas zebra (no *pas de zebra*).

CUCURULL/CUCURUTXO
Anomenem cucurull o cucurutxo la galeta de forma cònica per a posar-hi un dolç; i cornet, el cucurutxo farcit de gelat.

PRECÍS/PRECISAR
Els mots precís/precisar no signifiquen obligació > no direm "és precís fer-ho", sinó "és necessari fer-ho"/"cal fer-ho"…

Píndoles de la setmana 15/15: SEGUR/ASSEGURANÇA, ENCANTS, CITA/CITACIÓ, COM+GERUNDI

La setmana 15/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


SEGUR/ASSEGURANÇA
Segur és un adjectiu; el contracte de garantia de risc és assegurança, i el sistema que bloqueja portes i armes, fiador.

ENCANTS
Per a anomenar un mercat d'objectes vells, direm encants abans que *rastell o *rastrell, calc del castellà "rastrillo".

CITA/CITACIÓ
Una cita només remet al fet de quedar amb algú; la frase d'un autor o llibre és una citació: les citacions bíbliques.

COM+GERUNDI
L'expressió com+gerundi és incorrecta; direm "mig", "com si"…: Ho va dir com burlant-se > mig burlant-se, com si es burlés.

7 d’abril del 2015

Píndoles de la setmana 14/15: BOSSA/BORSA, DE PRÒPIA MÀ, *PER LO MENOS, CAPTURA DE PANTALLA

La setmana 14/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


BOSSA/BORSA
Alerta: borsa = mercat de valors o entitat per buscar o donar feina (borsa de treball) / bossa = saquet per guardar-hi coses.

DE PRÒPIA MÀ
L'expressió "del seu puny i lletra" és un calc incorrecte: cal dir de pròpia mà (sense el possessiu "la seva", tampoc)

*PER LO MENOS
Expressions per a substituir la incorrecta *per lo menos*: almenys, si més no, pel cap baix, ben bé, com a mínim, etc.

CAPTURA DE PANTALLA
La còpia del que es veu en una pantalla de mòvil o ordinador es diu captura de pantalla: ni *pantallàs, ni *pantallada.

Píndoles de la setmana 13/15: TERMINACIÓ -X, ESTRANGER-ESTRANY, CONDOL, COMPLET/COMPLERT, *EN QUANT

La setmana 13/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


TERMINACIÓ -X
Tret de sexe, nexe i plexe, la terminació vocal+xe és incorrecta: direm fix, prefix, reflex, complex... i no *fixe,*complexe

*ESTRANGER, ESTRANY
Cap paraula comença amb extran-, sempre s'escriu amb s: estranger, estrangeria, estrangular, estrany, estranyar...

CONDOL
Avui volem recordar que la paraula *pèsam és incorrecta i que cal dir condol: "Expressem el nostre condol més sincer".

COMPLET/COMPLERT
No és el mateix complet ('Que conté tots els elements') que complert (participi de complir: "Ha complert vint anys").

*EN QUANT

La locució temporal *en quant* és incorrecta: cal dir "així que", "tan aviat com" (o "prompte"), "tan bon punt", "quan"…

Píndoles de la setmana 12/15: CONDICIONAL, *MARABUNTA, REFLECTIR, CORRENT/CORRENTS, *TAMANY

La setmana 12/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


CONDICIONAL
La construcció de+infinitiu (valor condicional) és incorrecta; cal usar si+verb: *D'haver-ho sabut…*>Si ho hagués sabut…

*MARABUNTA
El mot *marabunta és incorrecte > "plaga de formigues"; gentada, munió...; o multitud, devessall: devessall informatiu.

REFLECTIR
Encara que diem reflex o reflexió, el verb no és *reflexar, sinó reflectir: "La lluna es reflecteix en la mar".

CORRENT/CORRENTS
Noteu la diferència entre "Vés-hi corrent" (corrent = gerundi de "córrer") i "Vés-hi corrents" (corrents ='de pressa').

*TAMANY

El mot *tamany no existeix; si és substantiu, direm mida, volum, grandària...; com a adjectiu, tan gran o tan gros.

16 de març del 2015

Píndoles de la setmana 11/15: PUJAR/APUJAR, LLUÇ DE PALANGRE, GRATACEL, ASSENTAMENT

Aquesta setmana 11/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


PUJAR/APUJAR
Pujar: 'dur o anar a un lloc més alt' / Apujar: 'fer més alt': puja el moble; la calor puja; apuja'm el sou; apuja la veu.

LLUÇ DE PALANGRE
Anomenem lluç de palangre el que és pescat amb uns hams; en castellà és "de pincho", però nosaltres no direm "de punxa".

GRATACEL
A la Xina han construït un gratacel en 19 dies; alerta, sense s en singular: així, diem "un gratacel" o "dos gratacels".

ASSENTAMENT
Cada anotació que es fa en un llibre comptable es diu anotació o asentament; la forma seient és un calc incorrecte. 

9 de març del 2015

Píndoles de la setmana 10/15: FULL/FULLA, ROCAFORT, *EMPENYAR, DES DE, ENDEMÀ/ENGUANY

Aquesta setmana 10/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


FULL/FULLA
Una fulla és un òrgan de les plantes, o una eina de tall; el tros o la làmina de paper o d'una altra pasta és un full

ROCAFORT
Anomenem rocafort el formatge, i no *Roquefort, perquè aquest és el nom català de la població del Llenguadoc on es fa.

*EMPENYAR
El verb *empenyar és incorrecte; direm insistir, entestar-se... amb aquest sentit, o empenyorar-se =donar com a penyora.

DES DE
Des de s'escriu separat i amb apòstrof o contracció si cal: des d'ahir, des del mercat, des de l'escola, des d'un poble

ENDEMÀ/ENGUANY
Usem les paraules genuïnes endemà i enguany en comptes de "dia següent" i "aquest any" i enriquirem la nostra llengua.

2 de març del 2015

Píndoles de la setmana 9/15: CALOR, *APRETAR, PERÍFRASIS D'OBLIGACIÓ, CONCORDANÇA, DÍGRAF TG

Aquesta setmana 9/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


CALOR
Rita Barberà ha posat de moda *el caloret*, però en realitat és una paraula femenina: cal dir la calor o la caloreta.

*APRETAR
Alternatives a *apretar, incorrecte: "pitjar un botó", "prémer el gallet", "estrényer la mà", "collar el caragol", "serrar els llavis", "la calor referma", "el sol pica", "la roba estreny".

PERÍFRASIS D'OBLIGACIÓ
L'expressió *hi ha que* no existeix: en perifràsis d'obligació direm cal fer-ho o s'ha de fer, mai "hi ha que fer-ho".

CONCORDANÇA
En català, els noms femenins porten sempre article femení tot i començar per a tònica: una au, una aula (no *un au, *un aula).

DÍGRAF TG
El dígraf tg no va mai a final de paraula, només entre vocals. Per tant, escriurem mig o trepig (no *mitg ni *trepitg). 

Píndoles de la setmana 8/15: FARINETES/PURÉ, AVARIA, XINÈS, NOMS DE LLETRES, DARRERE

La setmana 8/2015, a @sarriamasia vam publicar les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


FARINETES/PURÉ
El mot *papilles com a aliment infantil és incorrecte: són farinetes (fetes amb cereals) o puré (amb fruita o verdura).

AVARIA
Els mots avaria/avariar (=dany') s'escriuen (i es pronuncien en parlars occidentals) amb a; l'averia és una altra cosa.

XINÈS
El gentilici de la Xina és xinès, no *xino: pantalons xinesos, colador xinès, flam xinès, barri xinès, tinta xinesa…

NOMS DE LLETRES
Lletres que no contenen la seva grafia en el nom: k (ca), q (cu), v (ve doble), x (ics, però xeix sí) i y (i grega).

DARRERE
No hem de confondre darrere (adv./prep. de lloc) amb darrera (fem. de "darrer): mai direm *al darrera*, sinó al darrere.

16 de febrer del 2015

Píndoles de la setmana 7/15: PARÈNTESI, TANMATEIX/AIXÍ MATEIX, PRONOMS FEBLES, S LÍQUIDA, DISFRESSA

Aquesta setmana 7/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:

PARÈNTESI
El mot parèntesi no porta s final en singular, però sí en plural; així, direm "entre parèntesis", no *entre parèntesi*.

TANMATEIX/AIXÍ MATEIX
Algunes persones confonen tanmateix ('tot i això') amb així mateix 'igualment', 'també'). Alerta, són diferents.

PRONOMS FEBLES
En cas de contacte de 2 pronoms febles, l'apòstrof sempre va a la dreta: se'n riu, te n'alegres, torna-m'ho, vés-te'n...

S LÍQUIDA
Mots amb s líquida adaptats: escàner, eslàlom, eslip, esmaixada, esmaixar, esmòquing, esnob, espín, esport, esprai, esprint, esquetx, esquí, estand, estàndard, estic, estop, estrès…

DISFRESSA
Som a Carnestoltes, o Carnaval: temps de disfressar-se; és a dir, de posar-se la difressa (ni *el disfraç ni *disfràs).

9 de febrer del 2015

Píndoles de la setmana 6/15: ELIT, PELFA, PELUT, TRANQUIL, PRONOM SE/ES

Aquesta setmana 6/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:

ELIT
Vigileu l'escriptura i la pronúncia de la paraula elit: sense accent perquè és aguda. I femenina: l'elit / les elits.

PELFA
La paraula *felpa ('teixit semblant al vellut') i derivats és incorrecta: cal dir pelfa; igualment, apelfar, apelfat

PELUT
Tot i que el mot pelfut és correcte ('que té pèls com la pelfa'), l'estora que posem a l'entrada de casa es diu pelut.

TRANQUIL
Tots els derivats de tranquil porten ela geminada: tranquil·les, tranquil·litat, tranquil·litzar, tranquil·lament, etc.

PRONOM SE/ES
Quan un verb comença amb so s (sa/se/si/so/su/ce/ci), si du el pronom es al davant es canvia per se: se sap, se citen

2 de febrer del 2015

Píndoles de la setmana 5/15: ANAR A, FI, MANAR, VARIU, VES/VÈS

Aquesta setmana 5/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:

ANAR A + verb
L'expressió "anar a per" és incorrecta. Hem de dir anar a + verb (buscar, cercar, comprar, collir...) > anar a comprar pa.

FI (EL/LA)
El fi (masc.) significa 'finalitat': el fi justifica els mitjans; la fi (fem.), 'acabament': la fi del món.

MANAR
Manar vol dir 'donar ordres'; no s'ha de confondre amb enviar. Així, no direm "Mana'm una foto", sinó "Envia'm una foto".

VARIU
Les dilatacions de la vena s'anomenen varius o varices (en singular, variça). La forma que no és correcta és *varícia.

VES/VÈS
La forma ves, sense accent, és del verb veure: "Ves què et dic!"; la forma vés, amb accent, és d'anar: "Vés a saber!"

26 de gener del 2015

Píndoles de la setmana 4/15: GRAFIES O/U, ALHORA QUE, VIS-A-VIS, PÈL·LET, VESTUARI/VESTIDOR

Aquesta setmana 4/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:

GRAFIES O/U
Mots com plumífer, juvenil, pulsació o titular van amb u i no o perquè no deriven de mots primitius propis, sinó del llatí.

ALHORA QUE
La locució "al temps que" (simultaneïtat) és incorrecta. Cal dir al mateix temps que o alhora que (no "a l'hora que").

VIS-A-VIS
L'expressió vis-a-vis ('cara a cara') s'escriu amb guionets i v (no *"bis a bis") perquè prové del francès "vis-à-vis".

PÈL·LET
Observeu la grafia i pronúncia de pèl·let (biocombustible a base de partícules de fusta), adaptació de l'anglès pellet.

VESTUARI/VESTIDOR
El vestuari és el conjunt de roba d'una persona; en canvi, el lloc per a canviar-se de roba en un pavelló és el vestidor.

19 de gener del 2015

Píndoles de la setmana 3/15: PALPÍS, A HORES D'ARA, FLUIX/FLUX, SEGONS QUE, TENIR UN PAPER

Aquesta setmana 3/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:

PALPÍS
La part tova de la punta dels dits és el palpís o tou. La gemma i la gema són una altra cosa (brot, joia/dolç d'ou).

A HORES D'ARA
La locució *"A aquestes altures" és un calc incorrecte. Hem de dir a hores d'ara o en aquest punt, p.ex., segons el cas.

FLUIX/FLUX
Alerta amb la diferència: fluix és un vessament líquid (fluix menstrual); flux és un moviment continu (flux elèctric).

SEGONS QUE
Segons que equival a "depenent": "Segons que juguis o no, guanyarem". Així, a "*Segons que diu Mas…" hi sobra el que.

TENIR UN PAPER
L'expressió "Jugar un paper" és un calc incorrecte. Hem de dir tenir un paper, fer un paper, exercir un paper, etc.

11 de gener del 2015

Píndoles de la setmana 2/15: PER DESCOMPTAT, AUSADES, SUCRE LLUSTRE, OSTATGE

Aquesta setmana 2/2015, a @sarriamasia hem publicat les següents píndoles amb l'etiqueta #píndolalingüística:


PER DESCOMPTAT: 
La locució *per suposat (o, pitjor, *per supost) és incorrecta: cal dir per descomptat o bé "sens dubte", "i tant", etc.

AUSADES:
L'expressió valenciana ausades o a gosades ('certament') es considera, en algun diccionari, sinònima de "Déu n'hi do".

SUCRE LLUSTRE:
El sucre en pols s'anomena sucre (de) llustre; les formes "sucre glas", "sucre glacé", etc. no es consideren correctes.

OSTATGE:
Algú retingut en un segrest és un ostatge (sense H, tot i compartir origen amb "hoste"). Evitem el barbarisme *rehén.