22 d’octubre de 2013

La regla del DUC en els numerals

Avui proposem una píndola lingüística per recordar la regla del DUC d'escriptura de numerals, perquè no tothom ho té clar. 
Es tracta d'una regla mnemotècnica que ajuda a saber quan cal posar guionat a l'hora d'escriure numerals, tant cardinals com ordinals. Així, la regla indica que cal posar guionet entre les desenes (D) i les unitats (U), d'una banda, i entre les unitats (U) i les centenes (C), de l'altra. Vegem-ne uns exemples:

  • D-U: trenta-cinc, setanta-dos, quaranta-vuit...
  • U-C: quatre-cents, sis-cents, nou-cents...
A banda hi ha dues regles més, molt bàsiques:
  • Els nombres que conformen la desena del 20 s'escriuen sempre amb guionets: vint-i-tres, vint-i-cinc, vint-i-set...
  • Els numerals amb M (milers i milions) no porten mai guionet: mil deu, tres mil, dos milions...
 I ara només cal combinar aquestes regles. Aquí en van uns exemples:

23.579: Vint-i-tres mil cinc-cents setanta-nou
134.681: Cent trenta-quatre mil sis-cents vuitanta-u
1.562.345: Un milió cinc-cents seixanta-dos mil tres-cents quaranta-cinc

A l'hora d'escriure els ordinals corresponents, només cal afegir-hi el sufix (i derivats): vint-i-tresè, dos-cents setanta-sisè, etc. 


14 comentaris: